دلم هوای دیروز را کرده ، 
هوای روزهای کودکی را .. 
دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم 
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد ! دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم ؛ 
الفبای زندگی را .. 
میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند . 
دلم میخواهد اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان 
هر چه میخواهید بکشید 
این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو ! 

دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم 
آن را نچینم .
 
دلم میخواهد ...
 
می شود باز هم کودک شد ؟؟؟؟ ..
 
راستی خدا!
 
دلم ، فردا هوای امروز را می کند؟؟!