من از تکرار متنفرم

نمیخواهم روزهایم تکراری باشند

تغییرشان میدهم

هر روز غمی جدید را امتحان میکنم

هر روز ماتمی نو را آغاز میکنم ...

امروز به یاد تنهایی هایم آغاز می شود 

فردا به یاد دلتنگی هایم

فردایش به یاد آرزوهای باد برده ام

فردایش به یاد نداشته هایم .. جدایی هایم

 دردهایم .. زخم هایم .. دل شکستگی هایم ..

آه .. میتوانم سالها متنوع زندگی کنم .. بدون تکرار

چه شیرین ...!!!