دوست میـدارمـش..امـّـا...

می تـرسم بـگویـم و بگــویـد : " مرسـی !! "

یــا بگویـد بــه این دلـیـل و آن دلـیـل دوسـتـم نـدارد ...

یــا چـه میدانـم...

مثـل خیــلیــهـا بگـویـد لیـاقـتـم بـیـشـتـر از این حرفـهاسـت...

می تـرسـم از اینــکـه

هـرچـیـزی بـگویــد جُـز: " من هـم دوســتــت دارم... "