فقط برای تو 

ساکتم....!

نه اینکه فراموشت کرده باشم نه

صبر کردم ببینم توهم

دلتنگم می شوم