نامه هایت را
بی نشانی به باد بده
می رساند؛
خانه ام بر باد است ...