می آیی و در " وا " می شود...
می روی و در " بسته " می شود...
می بینی؟؟حتی در هم "وابسته " می شود...

حسین پناهی